Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Skole/hjem samarbejde

 

Princip Skole/hjem samarbejde

På Sortebakkeskolen ønsker vi, at elever, forældre og lærere sammen skaber de bedste muligheder for elevens skolegang. Elevens læring, udvikling og trivsel stimuleres af forældrenes opbakning og engagement. Det, at man som forældre viser interesse for sit barns skolegang, er med til at støtte barnets læring. Det kan man gøre ved at spørge positivt ind til den læring, der er foregået i skolen.

 

Som forældre kan man også gøre meget for at påvirke skolens sociale miljø i en positiv retning. Når man taler ordentligt om de andre elever, forældre og skolens personale, og man tager initiativ til og deltager i sociale arrangementer, er man som forældre med til at støtte det trygge og gode læringsmiljø, som er en forudsætning for, at eleverne kan lære.

 

Lærere, elever og forældre indgår i et fordomsfrit og ligeværdigt samarbejde om eleven. Skole/hjem samarbejdet skal bygge på gensidig tillid, åbenhed, anerkendelse, forståelse og respekt for hinandens roller og situation.

 

Elever, forældre og lærere skal lære hinanden at kende, så vi kan være trygge ved hinanden og dermed opnå læring.

 

Samarbejdet omfatter både faglige, sociale og personlige sider af det enkelte barns skolegang samt fællesskabet omkring ansvaret for skolens og klassens liv.


 

Teamets funktion

Klasselærerne er koordinatorer omkring arbejdet i klassen og varetager sammen med teamet den personlige vejledning/rådgivning af eleverne vedrørende:

 • Elevens udbytte af undervisningen - feed back til elev og forældre

 • Elevens sociale trivsel

 • I udskolingen (i samarbejde med UU) orientering om uddannelsesmuligheder.

 

Det er endvidere teamets opgave i samarbejde med nærmeste leder at koordinere arbejdet vedrørende eleverne i forhold til alle øvrige samarbejdspartnere fx UU, PPR, skolesundhedsplejen, skoletandplejen, SFO, u-skole, kommunen osv.

 

Det er klasselærerne, der varetager det daglige skole/hjem samarbejde og er hjemmenes nærmeste kontakt til skolen.

 

Hvis en elev har sociale eller faglige udfordringer, skal klasseteamet tage kontakt til hjemmet og ikke afvente skole/hjem samtalerne.

 

På Sortebakkeskolen ønsker vi en tæt dialog mellem skole og hjem - det opnås ved gensidig og løbende information.

 

Inden skole/hjem samtaler afholdes der teammøde mhp at drøfte de enkelte elevers faglige og sociale trivsel - resultatet af elevsamtalerne inddrages i skole/hjem samtalerne.

 

Forventninger til eleven

Sortebakkeskolen forventer, at eleven:

 • møder forberedt og til tiden - veludhvilet og undervisningsparat og har penalhus med relevant indhold, bøger, idrætstøj og biblioteksbøger, når det er påkrævet

 • har madpakke ( til formiddag/frokost og eftermiddag) med eller mulighed for at købe skolemad, så der er energi til hele skoledagen

 • laver sit hjemmearbejde/lektier

 • bidrager aktivt og positivt til at fremme muligheder for gode læringssituationer i undervisningen

 • optræder selvstændigt og ansvarligt overfor fællesskabet

 • gør sit yderste for at være en god kammerat

 • respekterer skolens ordensregler - herunder hvordan man taler til klassekammerater og de voksne på skolen

 • respekterer, at der er andre værdier og holdninger end ens egne

 

Forventninger til forældrene

Sortebakkeskolen forventer, at man som forældre påtager sig forældreansvaret og er villig til at indgå i et samarbejde med skolen, for at skabe den bedst mulige skolegang for barnet.

Dette indebærer, at forældre, elever og lærere i samarbejde skaber gode rammer for undervisningen.

 

Skolen forventer, at:

 • forældre har ansvaret for, at eleven møder til tiden, er udhvilet og har spist morgenmad og at forældrene sikrer, at barnet har frugt/formiddagsmad/eftermiddagsmad og madpakke/skolemad, så der er energi til hele dagen

 • forældre støtter deres barn i hensynsfuld og ansvarlige social adfærd

 • forældre hjælper med til, at barnet overholder skolens regler og udviser ansvarlighed overfor skolens inventar og bygninger samt egne og andres ting.

 • forældre viser interesse for elevens skolegang, faglige udvikling og hjemmearbejde

 • forældre kontakter skolen (klasselæreren), hvis deres barn ikke trives

 • forældre orienterer skolen (klasselæreren), hvis der hjemme er forhold, som betyder, at barnet ikke er i trivsel

 • forældre deltager i klassens og forældrerådets arrangementer på skolen

 • forældre bakker elevens skolegang op i en positiv tone og er loyale overfor skolen, SFO’en, lærere, pædagoger og andre fagpersoner.

 • forældre kontakter skolen, hvis der er situationer i hverdagen, som giver anledning til misforståelser og udfordringer, så disse ikke får lov at udvikle sig. Kontakten skal som udgangspunkt ske direkte til de involverede medarbejdere på skolen mhp løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene henvendelse til skolelederen

 • ethvert ønske om fritagelse fra undervisningen overvejes grundigt, så dette kun finder sted, hvis det er absolut nødvendigt

 • forældre kan efter aftale med underviserne få lov til at overvære undervisningen i barnets klasse

 • forældre kontakter skolens ansatte inden for deres træffetid

 • forældre hver uge orienterer sig i ugeplaner mm, som vedrører barnets skolegang

 

Forventninger til skolen

Forældre og elever kan forvente, at:

 • i samarbejde med elever og forældre sikre, at undervisningen tages seriøst. Det betyder for os, at undervisningen begynder til tiden, at eleverne møder velforberedte, at eleverne deltager aktivt i undervisningen samt at ekstraordinær frihed begrænses

 • møde hjem og elev med tillid, åbenhed og tolerance

 • levere en varieret, inspirerende og fagligt velfunderet undervisning, som fremme folkeskolens formål

 • gennem holddannelse og undervisningsdifferentiering sikre, at den enkelte elev modtager en undervisning og pålægges opgaver, som passer til elevens forudsætninger

 • være opmærksom på elevens trivsel og faglige udvikling og i samarbejde med hjemmet søge at løse eventuelle problemstillinger

 • udtrykke sig respektfuldt i forhold til elever, forældre og andre interessenter

 • samarbejde med hjemmet og eleven om at udvikle normer, værdier og holdninger, der er forenelige med folkeskolens formål og et liv i fællesskab med andre

 • samarbejde med hjemmet om at bevidstgøre eleven om egne evner og muligheder i det fortsatte uddannelsesforløb

 

Forældremøder

Forældremøder skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling i klassen.

 

Sortebakkeskolens mål for forældremøderne er:

 • at sikre et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen

 • at sikre inddragelse af forældrene i drøftelsen og løsning af faglige og trivselsmæssige problemer i klassen

 • at sikre, at forældrene kender de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter, der skal iværksættes i klassen. Samt at de ved, hvor de kan hente yderligere oplysninger

 • at møderne medvirker til at skabe et godt forældrefællesskab omkring klassen

 

Forældreråd

Alle klasser på Sortebakkeskolen skal oprette forældreråd. Rådet vælges blandt klassens forældre for 1-2 år ad gangen og består af min. 4 forældre.

 

Skole/hjem samtalerne

Skole/hjem samtalerne skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige og sociale og dannelsesmæssige udvikling.

 

Sortebakkeskolens mål med skole/hjemsamtalerne er:

 • at give forældrene et fyldestgørende billede af barnets faglige udbytte og trivsel, og skal være med til at sikre, at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide

 • med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold til deres potentiale gennem fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål

 • at sikre dialog mellem forældre og lærere i forhold til fastsættelse og opnåelse af målene for elevens faglige og sociale udvikling

 • at sikre konkrete aftaler mellem skole og hjem for, hvordan forældrene kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål

 

Sortebakkeskolen tilstræber at indkalde til skole/hjem samtaler i tilpas god tid, og at afholde samtalerne, så alle forældre har reel mulighed for at deltage.

Der afholdes 1 skole/hjem samtale om året og derudover er der behovsamtaler, hvor man som forældre kan ønske én eller flere skole/hjem samtaler eller elevens lærere kan have behov for at mødes med forældrene.

Elevplanen udsendes en gang årligt og vil kunne bruges som forældre og elevens forberedelse til skole/hjem samtalen.